practice

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste ( zincirleme ) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. ü Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri belirli süreli olma özelliğini korurlar.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile sürekli olarak çalıştırılacak olan işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi öngörülen sürenin bitmesi ile kendiliğinden sona erer.
Belirli süreli iş sözleşmesi belirli süreli işlerde belli bir işin tamamlanması, belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılacaktır. ü Belirli süreli iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste ( zincirleme ) yapılamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. ü Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmeleri herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Örneğin sona eriş tarihi 31.01.2015 olarak saptanmış bir sözleşme, gerek işçi gerek işveren tarafından ihbara gerek kalmaksızın bu tarihte sona erer. Dolayısıyla belirli süreli hizmet sözleşmelerinde ihbar öneli ve ihbar tazminatı söz konusu değildir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiğinde kıdem tazminatı ödenmez. Belirli süreli iş sözleşmelerinin, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde işçi bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olması kaydıyla kıdem tazminatına hak kazanır.
YARGITAY KARARLARI:
Yargıtay 9. HD-E: 2004/28340-K: 2005/00016-T: 10. 01. 2005 Belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için baştan itibaren objektif koşulların bulunması ana koşuldur. Yoksa bir sözleşmede tarih unsurunun bulunması o sözleşmeyi belirli süreli iş sözleşmesi haline getirmez.
Yargıtay 9. HD-E: 2005/12170-K: 2005/15792-T: 05. 05. 2005 Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste ( zincirleme ) yapılamaz. Aksi halde, iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korur. İş hukukunda esas olan belirsiz süreli iş sözleşmeleridir.
Yargıtay 9. HD-E: 2006/04580-K: 2006/08990-T: 10. 04. 2006 İş ilişkisi belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Yargıtay 9. HD-E: 2003/19338-K: 2003/19593-T: 20. 11. 2003 Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan üst düzey yöneticinin 4857 sayılı İş Kanundaki işe iade hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.
Yargıtay 9. HD-E: 2004/31628-K: 2005/20051-T:31. 05. 2005 Belirli süreli iş sözleşmesinin süre dolmadan önce işverence feshedilmesi halinde ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

İşveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra «işveren» ve «işçi» olarak anılacaktır.
1. Tarafl ar: İşverenin Adı Soyadı ( Unvanı ) :
Adresi : SGK İşyeri Sicil No

İşçinin Adı Soyadı :

Doğum Yeri Ve Yılı :
T.C. Kimlik No :
SGK Sicil No :
Telefon Numarası :
İkametgâh Adresi :
2. İşçinin Çalışma Yeri :
3. Yapılacak İş :
4. Sözleşme Süresi : (…) süreli olan bu iş sözleşmesi (…) tarihinde başlamış olup (…) tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
5. İşe Başlama Tarihi :
6. Aylık Ücret
7. Deneme Süresi
8. Çalışma Süreleri : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde: a. Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir. b. 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. c. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. d. İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder. 9. Fazla Çalışma ve Ücreti: a. İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. b. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 50 c. İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır. 10. Telafi Çalışması: a. Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. b. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. c. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez. 11. Ücret Ödeme Zamanı : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Ücretin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
12. Özel Şartlar : a. İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez. b. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. c. İşçi, işverenin istemesi halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. d. İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder. e. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. f. İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder. g. İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder. h. İşçi, iş sözleşmesinin bitiminde veya feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi taahhüt eder. i. İşveren, işçinin bu sözleşmeden ve İş Kanunu'ndan doğan bütün haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. j. İş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. k. Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.
13. İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi (…) tarihinde, bir sureti işçiye verilmek şartıyla taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalandı.
İşveren Veya Vekili                                                               İşçi
( İmza-Kaşe )                                                                      ( Adı Soyadı-İmzası )

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.