slider slider slider slider
Her sorunun muhakkak hukuki bir çözümü vardır
Çözüm odaklı yaklaşım
Hızlı şeffaf size özel çözümler
Etik ilkeler ve meslek kurallarından taviz vermiyoruz
YALIM HUKUK BÜROSU olarak anlaşmazlıkları alternatif çözüm yollarını kullanarak hızlı , güvenli ve akılcı çözümleri kullanmayı önemsemektedir. Özellikle Arabuluculuk hizmetlerini, Tahkim hizmetlerini ve Uzlaşma ile uyuşmazlıkların çözümü hizmetlerini kullanılarak çözümler üretilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
YALIM HUKUK BÜROSU olarak müvekkillerimize hukuksal danışmalık hizmetleri ile avukatlık hizmetlerini ,yerel ve uluslararası alanda çözüm ortaklarımızla birlikte Avukatlık Kanunu ,Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları ve meslek etik kurallarını rehber edinerek çözümler sunmak gayesindedir.

Avukatlık 

Avukatlık mesleği adalet mekanizmalarının saç ayaklarından olan savunma makamını temsil etmesinin sonucu olarak hukuk ve adaletin tesisi edilmesindeki rolü ve ağırlığının tartışmasız olduğu, Anayasal hak olan savunma hakkının kutsal ve engellenemez olduğunu hukukun evrenselliği çerçevesinde adaletin tesis edilmesinde avukatlık mesleğinin kamusal hizmet yaptığını, Mesleğini icra ederken edilen yemin ve giyilen cübbenin üzerimize yüklediği mesuliyetin farkında olarak Avukatların ayrıca adalet mekanizmasının olmazsa olmazlarından olduğu bir gerçektir.

Avukatlık kanununa göre yapılan işin kamusal bir hizmet olduğundan mesleği icra ederken özel kıyafet giyilmesinin de kanuni zorunluluk olduğu, Mesleği icra ederken avukatın cübbe giyme zorunluluğu olmasının ve bu cübbenin tek tip olmasının sebebi, avukatların kanunlar önündeki eşitliğin temsili olduğu,

Avukatlık cübbesinin ana rengi siyah olmasının bir anlamı olduğu ve Adaletin renginin siyah olmasının sebebi ise siyahın hiçbir rengi içermemesidir. Cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını simgelerken, kırmızı kısımları ise ceza davalarını simgeler. Yakadaki sarı şeritler ise idari davaları temsil etmektedir. Rengin anlamının değeri ve niteliğine bakacak olursak mesleğin ağırlığı ve adaletin renginin siyah olduğu,

Yargının kimseden emir almayacağı ve bağımsız / tarafsız olması gerektiği için, kimsenin önünde iliklenmesin diye cübbenin düğmeleri olmadığı. Öte yandan; yargı, kamu hizmeti olduğu için de cübbenin cebininde olmadığı anlamları  mesleğin ve yapılan hizmetin ağırlığının ifadesi olduğunun farkındayız.

Her zaman hakkın yanında duran, adaleti ve mağduru kuvvetliye karşı savunan, para mevki için yeminini bozmayan, mesleğini onurla kuvvetle korkmadan yerine getiren avukatlar oldukça adaletin geçte olsa hasıl olacağından da eminiz.

 Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile, ne yargıca ve ne de iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.” Molierac

 


about

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

4515 AVUKATLIK KANUNU : "mad.2: Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. mad.35: Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler Avukatların, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda mütalaa, görüş bildirme, başka bir deyimle, ‘danışmanlık’ görevi vardır. Danışma, hukuksal sorunlar konusunda, ücret karşılığında, baroda kayıtlı avukatın yazılı veya sözlü olarak düşüncesinin alınmasıdır.

ŞİRKETLERE VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şirketlerin kuruluş aşamasından yönetimine kadar her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmak ,şirketlerin karşılaştığı her türlü soruna karşı hukuki çözümler getirerek sağlam ve güvenli bir hukuki altyapı kurmak, ihtilaf sayısının en aza indirmek ve her türlü hukuksal desteği sağlamak.

SİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU hükümleri gereği, Site yönetimine hukuksal danışmanlık, kat malikleri kurulu alınan karalarının hukuki uygunluğunu ve denetimi, ortak gider borçlarının tahsili, gayrimenkul hukukuna giren sorunları mevzuatlara uygun olarak çözümü hizmetlerini sağlamak.

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şahıs ve şirketlerin istihdam süreçlerinde söz konusu olabilecek tüm iş hukuku sorunları, İş sözleşmelerinin hazırlanması tadili ve feshi, İş akdinin feshi , İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek, İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesini sağlamak.

AİLE HUKUKU DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Evlilik öncesi mal paylaşımına yönelik çiftler arası sözleşme ve anlaşmalar ,Evlilik sonrası boşanma işlemleri ve mal paylaşımı ile katkı payı alacağı davaları, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları ve aile birliğinin korunması ile çocuk hakları hakkında hukuki destek sağlamak.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Yalım Hukuk bürosu olarak müvekkillerimize Avukatlık Kanunu ,Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları ve meslek etik kurallarından ayrılmadan her türlü hukuksal danışmalık hizmeti verilmektedir.

BLOG / DUYURU

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.