practice

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları genellikle asliye hukuk mahkemelerinde veya asli mahkeme niteliğindeki iş mahkemelerinde görülür.

Ülkemizde 25/02/2003 tarih 25134 sayılı 4857 numaralı yürürlükte olup. Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsamı ise bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

İş Hukuku gerçekten uzmanlık isteyen birçok kanunu İş kanunu, Sgk kanunu, Vergi kanunu ilgilendiren iç içe geçmiş konuları örneğin kıdem tazminatı Fesih vs. ilgilendirmesi nedeniyle dağınık ve karmaşıktır. Buna muhasebe yönünü de eklersek konunun karmaşıklık boyutu daha da artmaktadır. 

4857 İş Kanunu aşağıda gösterilen konu başlıklarını ayrıntılı şekilde düzenlemektedir.

►İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

►Ücret

►İşin Düzenlenmesi

►İş sağlığı ve Güvenliği

►İş ve İşçi bulma

►Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

►İdari Ceza Hükümleri

Ayrıca çıkartılan yönetmeliklerle de usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yalım Hukuk bürosu olarak müvekkillerimize:

 • İş sözleşmesi ve hizmet sözleşmeleri düzenlenmesi.
 • İşyeri bildirgesi, çalışanların hak ve yükümlülükleri, işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi.
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.
 • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi, kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları.
 • Prim oranları ve prime esas kazançları süreçlerinin yönetimi işe iade ve işçilik alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması.
 • Toplu iş davalarının açılması.
 • İş, meslek hastalığı ve iş kazası olaylarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • İş Sözleşmelerinin Yargıtay kararları ışığında hazırlanması ve güncellenmesi.
 • İş sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde sulh ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Arabulucuk kapsamına giren hallerde müvekkillerimizi arabulucu çözüm yolları ve dava şartı (zorunlu arabuluculuk) hususlarını da gözeterek temsil etmek.
 • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.

 • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.