practice

MİRAS HUKUKU

Ölen bir kimsenin malvarlığının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğini (geçeceğini) düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Öldükten sonra malvarlığı mirasçılara geçecek olan gerçek kişiye Miras bırakan (muris),

Murisin mirasçılara geçecek olan mal varlığına “tereke” veya “miras” denir. Tereke miras bırakanın parayla ölçülebilen hak ve borçlarını içerir.

Miras bırakanın malvarlığının geçtiği gerçek veya tüzel kişiye ise mirasçı(varis) denir.

Terekeye dahil haklar: Ayni haklar (mülkiyet, sınırlı ayni haklar), borçlar hukukuna ait ilişkiler (hak ve borçlar-sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar), fikri haklar.

Terekeye dâhil olmayan haklar: Oturma, intifa, vekâlet, hizmet, kira, ariyet, komisyon, kişiye bağlı haklar.

Medeni Kanunumuz iki tür mirasçı kabul etmiştir. Bunlardan birincisi doğrudan doğruya kanundan doğan mirasçılıktır ki buna “yasal mirasçılık” denir. İkincisi, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruftan, yani iradesinden doğan mirasçılıktır ki buna “atanmış mirasçılık” denir. Yasal mirasçılar, doğrudan doğruya kanunun mirasçı olarak belirlendiği kişilerdir. Medeni Kanuna göre Yasal Mirasçılar; “kan hısımları”, “sağ kalan eş”, “evlatlık”  ve “devlet” dir.  Mirasçılığın ikinci çeşidi “atanmış mirasçılık” tır. Yasal mirasçılar, doğrudan kanunla belirlenirken, atanmış mirasçılar ise, miras bırakan tarafından belirlenir. Bu da “ölüme bağlı tasarruflar” ile yapılır.

Yalım Hukuk bürosu olarak miras hukukuna dayanan aşağıdaki bazıları sayılan örneklerde müvekkillerimize hukuki olarak destek verilmektedir.

Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,

Mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları,

Mirasın reddi davaları,

Mirastan feragat ve çıkarılma davaları

Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması

Muris muvazaa davaları

Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması

Miras sebebiyle istihkak davaları açılması

Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması

Vasiyetnamenin iptali davası açılması

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması,

Miras taksimi sözleşmelerinin hazırlanması

Vasiyetnamenin iptali davası,

Tenkis davası,

Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,

Reddi miras davaları,

Terekenin tespiti davaları,

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.