practice

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İZALE-İ ŞUYU DAVASI

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası:
Türk medeni kanununun mülkiyet hakkı bölümünde paylı mülkiyetin sona ermesini düzenleyen 698. Maddesinde ‘’Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. ’Hükümlerine amirdir.
Ortaklığın giderilmesi davası, eski adıyla izale-i şuyu olarak bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası hem taşınırlar hem de taşınmaz mallar için açılabilir.
Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.
Bu hakkın aynı eşyada birden fazla kişiye ait olması durumuna birlikte mülkiyet adı verilir
Birlikte mülkiyet; elbirliği ve paylı mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır.
 Paylı mülkiyet: Birden çok kimse, maddî olarak bölünmemiş bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir (TMK m. 688) .
 Elbirliği mülkiyet: Yine birden fazla kimse şahsî ilişkileri sebebiyle belirli bir eşyaya birlikte sahip olur. Ancak elbirliği mülkiyetinde, paylı mülkiyetten farklı olarak, belirlenmiş paylar bulunmaz (TMK m. 701/2).
Türk Medenî Kanunu’nun 698. maddesine göre, her paydaş paylı mülkiyete konu şeyin paylaştırılmasını isteyebilir. Taraflar paylı mülkiyetin paylaştırılması için aralarında anlaşabilir. Paydaşların paylaşma biçiminde anlaşamamaları veya paydaşlardan birinin paylaştırmayı istememesi durumunda paylı mülkiyete konu şeyin paylaştırılması için ortaklığın giderilmesi davası açılır.
Ortaklığın giderilmesi davasında taleple bağlılık ilkesi (HMK m. 26) uygulanır. Buna göre hâkim, paydaşların paylaştırma türü konusundaki talepleriyle bağlıdır. Paydaşların tamamı satış talep etmişse, mahkeme aynen paylaştırmaya hükmedemez. Yine sadece aynen paylaştırmanın istendiği davada, bunun şartları mevcut olmadığı için satış yoluyla paylaştırma hükmü kurulamaz.
Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesi davalarında, sulh hukuk mahkemesi görevlidir (HMK m. 4/1-b)
Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme, davaya konu olan şeyin taşınır veya taşınmaz olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Taşınırlar hakkındaki ortaklığın giderilmesi davası için ne kesin ne de özel bir yetki kuralı mevcuttur. Bu sebeple bu davalarda davalının davanın açılması anındaki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Taşınmaz için açılan ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Zira bu dava, taşınmazın üzerindeki ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açar (HMK m. 12/1)
Ortaklığın giderilmesi davasında basit yargılama usulü uygulanır. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar bakımından bu dava, diğer davalardan farklı bir özellik göstermez. Ancak dava dilekçesinde salt paylaştırma talebinin yeterli olmadığı, dilekçede aynı zamanda hangi paylaştırma biçiminin talep edildiği ayrıca belirtilmek zorundadır.
Ortaklığın giderilmesi davasında ihtiyatî tedbire başvurulması da söz konusu olabilir.
Ortaklığın giderilmesi davası, tartışma konusu taşınır veya taşınmaz mallara ortak olan kişilerin her biri tarafından açılabilir. Tüm paydaşların ortaklığın giderilmesi davasında taraf olarak yer alması zorunludur. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde (veraset ilamında) ismi geçen tüm mirasçıların ortaklığın giderilmesi davasına dahil edilmesi gerekmektedir.
Ortaklığın Giderilmesinin Aynen Taksim Suretiyle Yapılması
Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar anlaşamadıkları takdirde TMK md. 699 gereğince taraflardan birinin ortaklığın giderilmesinin aynen taksim suretiyle yapılmasını istemesi durumunda hâkim tarafından aynen taksimin mümkün olup olmadığı incelenir. TMK md. 699/2 gereğince "Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir." 
 Ortaklığın Giderilmesinin Satış Suretiyle Yapılması
Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse veya taraflardan hiçbiri aynen taksim istememişse ortaklık satış suretiyle giderilir.
TMK md. 699/3 gereğince "Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır."

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.