practice

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 

  İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Türk hukukunda yargı kararları ile de açıklandığı üzere iş ilişkilerinde asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmeleridir.
  Yargıtay KararıYargıtay (9.HD-E:2005/12959-K:2005/14208-T:21.04.2005:) Tarafl ar arasında dört yıllık belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmiş ise de davalılara ait süreklilik arz eden işte imalat işçisi olarak çalışan davacı işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektirir objektif haklı bir neden bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmenin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olduğunun kabulü gerekir.
   Yargıtay Kararı(Yargıtay Yargıtay 9. HD-E: 2007/24530-K: 2008/00171-T: 18. 02. 2008 )İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Yasada belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. İşçinin iş güvencesi dışında kalması için başvurulan kötü niyetli uygulamalar korunmamalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, sözleşmenin süreye bağlanmış olması ve belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için objektif nedenlerin bulunması gerekir. Objektif neden olsa bile, sözleşmenin akdedildiği tarihte, iş ilişkisinin sona ereceği tarih belli değil veya belirlenebilir de değil ise, belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olur.
   

  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

  İşveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra «işveren» ve «işçi» olarak anılacaktır.
  1. Taraflar:
  İşverenin Adı Soyadı ( Unvanı ) :
  Adresi :
  SGK İşyeri Sicil No :
  İşçinin Adı Soyadı :
  Doğum Yeri Ve Yılı :
  T.C. Kimlik No : SGK Sicil No :
  Telefon Numarası :
  İkametgâh Adresi :
  2. İşçinin Çalışma Yeri :
  3. Yapılacak İş :
  4. İşe Başlama Tarihi :
  5. Aylık Ücret :
  6. Deneme Süresi :
  7. Çalışma Süreleri :
  Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde: a. Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir. b. 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. c. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. d. İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.
  8. Fazla Çalışma ve Ücreti : a. İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. b. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 48 c. İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.
  9. Telafi Çalışması : a. Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. b. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. c. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez
  . 10. Ücret Ödeme Zamanı : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Ücretin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
  11. Özel Şartlar : a. İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez. b. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. c. İşçi, işverenin istemesi halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. d. İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder. e. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. f. İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder. g. İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder. h. İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder. i. İşveren, işçinin bu sözleşmeden ve İş Kanunundan doğan bütün haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. j. İş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. k. Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir
  . 12. İki sayfadan oluşan iş bu belirsiz süreli iş sözleşmesi (…) tarihinde, bir sureti işçiye verilmek şartıyla taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalandı.
   
  İşveren Veya Vekili                                                                   İşçi
  ( İmza-Kaşe )                                                                        ( Adı Soyadı-İmzası )

 • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.